لوگوی ستاد دیه خراسان رضوی

خدمات دستگاه

خدمات حمایتی

ارائه خدمات حمایتی و تعامل با سازمانها و نهادهای حمایتی عمومی غیر دولتی و مردمی

دریافت فرم

ملاقات زندانیان با خانواده

انجام ملاقات از راه دور و تعیین نوبت ملاقات که شامل تلفنی ، حضوري و خصوصی میباشد

دریافت فرم

پذیرش و نگهداری زندانیان

پذیرش زندانی در بدو ورود و انجام امور مربوط به نگهداری زندانی در طول دوره محکومیت

دریافت فرم

خدمات قضایی زندانیان

پاسخگویی به استعلامات قضایی ، آزادی مشروط، عفو، مرخصی، اعسار و پیگیری پرونده

دریافت فرم

آموزش زندانیان

آموزش دادن زندانیان به صورت آموزشهای تحصیلی ، دانشگاهی و آموزشهای مهارتهای حرفه ای

دریافت فرم

اشتغال زندانیان

ایجاد اشتغال در برای زندانیان به منظور تامین مخارج زندانی و خانواده هایشان

دریافت فرم

مبادله زندانیان

انتقال زندانیان از زندان به زندانی دیگر و یا مبادله زندانی با کشورهای دیگر

دریافت فرم

تغییر تم سامانه

رنگ ها


حالت چیدمان

الگوها