لوگوی ستاد دیه خراسان رضوی

درباره اداره کل

اداره امورزندانهاي كشور در قبل از انقلاب بعهده وزارت دادگستري و وزارت كشور بصورت توأمان بوده به اين شرح كه شهرباني قديم زير نظر مستقيم وزير كشور اداره ميشده فقط امور اجرائي اداره زندانها اعم از انتظامي و اداري را شهرباني بعهده داشته لكن اشراف كامل و عزل ونصب رؤساي زندانهابا وزارت دادگستري وقت بوده است

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) و از ابتداي سال ١٣٥٨ باتصويب شوراي محترم انقلاب شوراي سرپرستي زندانها تشكيل كه زير نظر مستقيم شوراي عالي قضائي انجام وظيفه مي نمودند اداره زندانهاي سطح كشور رابعهده داشتننداين شورا كه مركب از سه نفر بودند تا سال ١٣٦٤ فعال بوده است. (قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانهاو اقدامات تأميني وتربيتي كشور به سازمان زندانها واقدامات تأميني و تربيتي كشور مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه ششم بهمن ماه يك هزار وسيصدو شصت و چهار (۱۳۶۴/١١/۶) مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶۴/١١/۷ با تأييد شوراي نگهبان رسيد) به موجب اين قانون كليه اختيارات شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مطرح در لايحه قانوني الحاقي به ان مصوب ۵۹/٢/۲۳ شوراي انقلاب به سازمان واگذار گرديد

تنظيم آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به وزير وقت دادگستري و رئيس سازمان محول گرديد . اولين رياست سازمان آقاي مجيد انصاري بودند كه پس از ايشان آقايان شوشتري ، شهيد لاجوردي، بختياري ،یساقی در حال حاضر هم جناب آقاي اسماعیلی اين مسؤليت را به عهده دارند (رياست سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و به تصويب شوراي عالي قضايي و در حال حاضر رياست محترم قوه قضائيه براي دوسال انتخاب مي شود) انتظامات و حفاظت زندانهاو بازداشت گاهها به سازمان محول شده است سازمان در بدو تأسيس موظف شد نيرو هاي مورد نياز خود را از بين نيروهاي نظامي و انتظامي موجود با هماهنگي مسؤلين مربوطه گزينش نمايد ونيروهاي مذكور پس از گزينش با اعتبارات مربوطه به سازمان منتقل شوند كه انجام اين امر هم اكنون ميسر و عملي شده است

سازمان زير نظر قوه قضائيه انجام وظيفه مي نمايد. مديران كل زندانهاي خراسان از بدو تأسيس به ترتيب آقايان جلالي، شمسيان ، محسني ، شمس ، نجمي و قهرمانی در حال حاضر هم برادر سید محمد موسوی مي باشد

تغییر تم سامانه

رنگ ها


حالت چیدمان

الگوها